Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedsiębiorstwo Budowlane El-Bud Czesław Stasicki realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa El-Bud w Sanoku poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii z OZE w postaci dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 37,1 kW i 39,22 kW” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EL-BUD CZESŁAW STASICKI Z SIEDZIBĄ W SANOKU PRZY UL. GEN. BEMA 1A, ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN._„ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA EL-BUD W SANOKU POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI ENERGII Z OZE W POSTACI DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY 37,1 KW I 39,22 KW”__ _WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW INSTRUMENTU REACT-EU W RAMACH DZIAŁANIA 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.

Zapytanie ofertowe El-Bud

Formularz oferty El-Bud

Wykaz doświadczenia El-Bud

Wykaz osób El-Bud

Ośw. o braku powiązań El-Bud

Dokumentacja techniczna

Wzór umowy El-Bud


Pytania i odpowiedzi 2022.06.07

Otwarcie ofert 2022.06.09

Informacja o wyborze wykonawcy 2022.06.20

Wartość projektu: 637 855,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 432 294,19 PLN